Societatea FEYA SERVICE SEWING S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Buzău, str. Șoseaua Nordului, nr. 29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J10/441/01.06.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO 30270251, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul încheierii și executării contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu societatea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către societate și împuterniciții acesteia în temeiul art. 6 alin. 1 lit b și c din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv executarea contractului și îndeplinirea obligațiilor legale ale societății.  

Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate la achiziția produselor, acestea fiind necesare îndeplinirii scopului menţionat anterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea realizării operațiunii de vânzare, precum și imposibilitatea respectării obligațiilor legale ale societății în ceea ce privește înregistrarea financiar-contabilă.

Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, domiciliu, adresa de corespondență, CNP, număr de telefon, email, semnătura.

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către societate și împuterniciții acesteia, fiind transmise numai în scopul executării obligațiilor legale ale societății către autoritățile publice abilitate, după cum urmează: organe fiscale, organe de control, precum și la solicitarea organelor judiciare, dacă este cazul.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare respectiv, numai pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale societății sau a împuterniciților acesteia.


Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul la restricționarea prelucrării, în condițiile prevăzute de Regulament.


Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date, prin:

- poștă la punctul de lucru al societății din București, Calea Moșilor, nr. 205, bl. 11B, parter, sector 2;

- email la: office@minerva-sewing.ro


 De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email la dpo@daikokuten.ro sau telefonic la numărul 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal. 

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.